Védelmi célok és tervezési alapelvek

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által meghatározott tűzvédelmi követelményeket életvédelmi, közösségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani.

Az életvédelmi célokhoz tartozik különösen

 • a veszélyeztetett személyek menekülésének, mentésének biztosítása,
 • a menekülés és a mentés során az életfeltételek biztosítása,
 • a tűzoltói beavatkozás résztvevőinek védelme és
 • a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása.

A közösségi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen

 • a lakáscélú ingatlanállomány védelme,
 • a létfontosságú rendszerek egyes elemeinek védelme,
 • a társadalom alapvető ellátását biztosító intézmények védelme,
 • a kulturális örökség megóvása, védelme, beleértve a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételét a tűzvédelmi megoldások megválasztásánál, valamint
 • a környezet – talaj, élővilág, levegő, víz – megóvása, védelme, a visszafordíthatatlan vagy az aránytalanul nagy ráfordítással megszüntethető károsodás elkerülése.

A tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen

 • a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása,
 • a tulajdon, raktárkészlet, állatállomány védelme,
 • az eszközök, berendezések védelme, működőképességük fenntartása,
 • a piacvesztés elkerülése és
 • a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálása.

Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi intézkedések nem befolyásolhatják kedvezőtlenül az életvédelmi és a közösségi értékvédelmi célok teljesülését.

Az építési termékeket és az építményszerkezeteket a tervezés során úgy kell megválasztani, hogy

 • a kockázat függvényében a tartószerkezetek teherhordó képességüket, a térelhatároló szerkezetek integritásukat és hőszigetelő képességüket – a várható tűzhatást figyelembe véve – e rendelet szerinti időtartamig őrizzék meg,
 • a tűzvédelmi célú építményszerkezetek, építési termékek tűz esetén szerepüket e rendelet szerinti időtartamig töltsék be, funkciójukat megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan reagáljanak,
 • a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, nehezítsék vagy irányítsák, valamint
 • a belőlük fejlődő hő, füst és égéstermékek mennyisége a lehető legkisebb legyen.

Korlátozni kell a tűz és kísérőjelenségei átterjedését

 • a szomszédos építményekre,
 • a menekülési útvonalakra,
 • a szomszédos tűzszakaszokra,
 • a szomszédos önálló rendeltetési egységekre,
 • a tűz keletkezési helyétől eltérő építményszintekre,
 • a tűzgátló szerkezetekkel határolt terekre és
 • az átmeneti védett terekre.

Az építményben tartózkodók részére biztosítani kell

 • a menekülési útvonal elérhetőségét az építmény bármely pontjáról azon időtartam alatt, ameddig a menekülési útvonalhoz vezető úton az életfeltételek biztosítottak,
 • a menekülési útvonal késedelem nélküli használatát, felismerhetőséget, megvilágítását, akadályok feloldását, az átbocsátóképességet,
 • a menekülési útvonal védelmét a tűz és kísérőjelenségei ellen,
 • a menekülési képességtől függően meghatározott időn vagy távolságon belül a biztonságos térbe vagy az átmeneti védett térbe jutást vagy a tartózkodási hely védelmét és
 • a kockázattól függően
  – a megfelelő tartalmú, késedelem nélküli, a kiürítés szakaszaihoz igazított tájékoztatást a tűzről,
  – az alternatív menekülési lehetőséget, a többirányú kiürítést,
  – a pánik kialakulásának valószínűségét csökkentő műszaki megoldásokat és
  – az építmény környezetében a kijutáshoz, az építmény elhagyásához szükséges és alkalmas területet.

A tűz során fejlődő hő és füst káros hatásai miatt hő és füst elleni védelemmel biztosítani kell

 • a menekülő személyek védelmét,
 • a tartószerkezetekre ható hőterhelés csökkentését,
 • a tűzfészek észlelhetőségét és legalább egy irányból való megközelíthetőségét és
 • a tulajdonos döntése, kockázatvállalása függvényében az értéktárgyak védelmét.

A tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából biztosítani kell

 • az építmény akadálytalan megközelítését tűzoltó gépjárművel,
 • az építmény környezetében és az építményen belül a rendeltetésnek megfelelő oltóanyag-ellátást,
 • a veszélyforrások felismerésének lehetőségét,
 • a tűzoltói beavatkozást segítő berendezéseket, eszközöket és azok tűzoltóság általi kezelhetőségét és
 • a kockázattól függően
  – a tűzoltóság késedelem nélküli riasztását, a megfelelően részletes tájékoztatást a tűz helyszínéről és a beavatkozást befolyásoló körülményekről,
  – az építmény környezetében a tűzoltó gépjárművek, technikai eszközök működéséhez, működtetéséhez szükséges és igénybe vehető területet és
  – a károkozás nélküli bejutást az építménybe.

A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei:

 • az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges pontján keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni,
 • az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják,
 • a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendeltetésnek megfelelő,
 • a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába foglaló tűzszakaszra terjed ki és
 • a tűzzel egyidejűleg más veszélyt, kárt, a tűzvédelmi megoldások működésképtelenségét okozó esemény nem következik be.

A tűzvédelmi biztonsági berendezések, műszaki megoldások közötti összefüggések, kapcsolatok, kapcsolódások tervezése során figyelembe kell venni a működésképtelenséget előidéző hibák hatását.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Egy néhány órás oktatást követően még aznap kézbe kapja bizonyítványát! A naprakész tananyag, a kiemelkedően színvonalas és hasznos oktatás mellett a tűzvédelmi szakvizsga komplett lebonyolítását Magyarországon a legkedvezményesebb áron biztosítjuk. Ne feledje, nálunk 100% a sikeres és eredményes vizsgák aránya!

Author's imageMagyar Tűzvédelemtűzvédelmi oktatásszervező