Gázpalackok

Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet tartalmazza a gázpalackokkal kapcsolatos követelményeket.

A rendelet hatálya kiterjed a 2004. május 1-jét megelőzően Magyarországon gyártott és forgalomba hozott, acél, alumínium és alumíniumötvözetű, hegesztett kivitelű ötvözetlen acél, alumínium és alumíniumötvözetű, fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstesttel) készült gázpalackok üzemeltetésére, javítására, átalakítására, töltésére, töltetváltoztatására, szállítására, azonosítására, megjelölésére, időszakos ellenőrzésére, selejtezésére és a gázpalackok szerelvényeinek alkalmazására.

A rendelet hatálya nem terjed ki:

 • a legfeljebb 0,22 liter űrtartalmú palackra,
 • a legfeljebb 2 liter űrtartalmú, folyadékkal részben töltött palackra (például aeroszol),
 • az erőgép indító és hajtó palackjára,
 • a belenyomott gázzal működő tűzoltó készülék tartányára, valamint a halonnal oltó tűzoltó készülék szabvány szerinti tartányára,
 • a hűtőberendezés (jéggyártó és hűtőgép) tartányára,
 • az olyan gáz tárolására szolgáló palackra, amelynél a tárolt gáz hőmérséklete rendeltetésszerű használat mellett 50 °C fölé emelkedik,
 • a szénsavas italok vagy gyógyvíz szállítására és kimérésére szolgáló palackra,
 • a vízben oldott ammónia szállítására szolgáló palackra, ha az oldatban legfeljebb 35 tömegszázalék ammónia van,
 • a tudományos, kutató- vagy fejlesztő intézet tulajdonában álló laboratóriumi vagy tudományos célra szolgáló palackra, ha azt az intézet saját telepén (laboratóriumában) tölti, és kizárólag tudományos (kísérleti) célra használja,
 • a hajó, rakéta, légi jármű és mozgó off-shore egység speciális célra vagy meghajtásra szolgáló palackokra,
 • a Magyar Honvédség használatában lévő nyomástartó berendezésekre, palackokra,
 • a vasúti társaságok tulajdonában és használatában lévő palackokra,
 • a katasztrófavédelmi szervek használatában lévő légzőkészülék palackokra, amelyek újratöltését és biztonsági ellenőrzését e szervek saját maguk végzik.

Fogalmak

Acetilén palack (korábban: disszugáz palack): az a szeleppel felszerelt, porózus töltőanyagot és oldószert tartalmazó gázpalack, amely az oldószerben oldott acetilén gáz tárolására és szállítására szolgál, és a töltési vagy felhasználási helye nem azonos; a gázpalack legalább annyi acetilén gázt tartalmaz, amennyivel 15°C-on, atmoszferikus nyomáson telítődik az oldószer.

Gázpalack: fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstesttel) készült nyomástartó berendezés, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására és szállítására szolgál, és a gáz töltési vagy felhasználási helye nem azonos; a palack űrtartalma legfeljebb 150 liter, hosszának a külső átmérőjéhez való aránya nem nagyobb 10-nél, és töltete sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz, amelynek kritikus hőmérséklete 50°C-nál kisebb, vagy gőznyomása 50°C-on nagyobb 3 bar abszolút nyomásnál.

A gázpalack azonosítására, megjelölésére és a színjelzésekre vonatkozó előírások

A gázpalackot jól olvasható és tartós megjelöléssel kell ellátni. A gázpalackon a megjelöléseket a vállrészen kell elhelyezni. Ha a rendelkezésre álló hely vagy a vállrész falvastagsága ezt nem teszi lehetővé, akkor a fenék zömített részébe vagy a gázpalackhoz forrasztott, illetve szegecselt táblára vagy a gázpalackhoz hegesztéssel rögzített védőkosáron kell a megjelöléseket elhelyezni. Teljes felületen bevont kompozit palackon a hengeres részen vagy a vállrészen, jól olvashatóan, címkén kell elhelyezni a megjelöléseket.

A megjelölésnél alkalmazandó betű- és számjeleknek 3–16 mm magasságúaknak kell lenniük.

Az üres gázpalack tömegét, táratömegét és űrtartalmát három számjegyes pontossággal kell megadni. Űrtartalomnál lefelé, a tömegértékeknél felfelé kell kerekíteni.

A gázpalackot a beütött megjelöléseken kívül el kell látni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírásokban foglalt követelményeknek megfelelő azonosító számmal (UN szám) és veszélyességi bárcával.

Ipari, egészségügyi és élelmiszeripari gázok palackjainál a gázpalack váll egyik szegmensében a gyártásra, vele szemben a töltésre és a tulajdonosra vonatkozó megjelöléseket kell elhelyezni. A két szegmens között, időrendi sorrendben kell az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzések adatait beütni.

A gázpalackot a benne tárolható gáz megjelölésére az MSZ EN 1089-3 [Szállítható gázpalackok. A gázpalackok megjelölése (az LPG kivételével). 3. rész: Színjelölés] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági követelmények szerinti színjelzéssel indokolt ellátni, kivéve a cseppfolyósított szénhidrogén-gáz töltetű gázpalackokat és a tűzoltó készülékek gázpalackjait, melyekre az MSZ EN 3 [Hordozható tűzoltó készülékek] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági követelmények szerinti sorozat előírásai vonatkoznak.

Alumíniumötvözetből gyártott cseppfolyósított szénhidrogén-gáz töltetű gázpalackot az MSZ EN 1089-3 szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki biztonsági követelmények szerint meghatározott méretű két körgyűrűs színjelzéssel kell ellátni, ha a<D/100+c, és egy körgyűrűs színjelöléssel kell ellátni, ha a≥D/100+c; ahol a: a köpeny falvastagsága mm-ben; D: a külső köpenyátmérő mm-ben; c: falvastagságpótlék, értéke 0,5 mm.

A két körgyűrű egymástól való távolsága a körgyűrű szélességével azonos és a gázpalack teljes felülete a színjelzéssel azonos színű festékkel nem festhető be.

Ha a Hatóság a gáztöltet megváltoztatását engedélyezi, akkor a csökkentett nyomás értékére és az új gáztöltetre vonatkozó megjelöléseket be kell ütni, és annak megfelelően a színjelzést meg kell változtatni. A korábbi engedélyezési nyomást, próbanyomást, üres tömeget és táratömeget, valamint az eredetileg engedélyezett töltőgáz nevét és a töltettömegét keresztbehúzott beütéssel kell érvényteleníteni.

Tulajdonosváltozás esetén a korábbi tulajdonosi jelölés betűit az eredetivel azonos mélységű és betűnagyságú 45 fokban megdöntött „l” betű beütésével oly módon kell érvényteleníteni, hogy az eredeti tulajdonos neve továbbra is olvasható legyen. A tulajdonos által adott sorszám csak abban az esetben érvényteleníthető a fenti módon, ha a gázpalack rendelkezik egyedi azonosító jellel.

Ipari gázok palackjaival kapcsolatos egyéb kötelezettségek

Amennyiben a tulajdonos vagy használó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a gázpalack nem felel meg e rendelet – ideértve az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés követelményeit is – előírásainak, a gázpalackot mindaddig nem bocsáthatja más rendelkezésére, nem használhatja, amíg azt megfelelővé nem tették.

A tulajdonos vagy használó biztosítja, hogy – amíg a gázpalack felelősségi körében van – a raktározás vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírásokban meghatározott követelményeknek való megfelelőséget. A használó felelős azért, hogy a gázpalack használatára vonatkozó szabályokat betartsa és a gázpalackot csak vonatkozó képesítéssel rendelkező személy használja.

A tulajdonos a használónak csak olyan gázpalackot adhat át, amely az a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hatályos előírásokban foglalt előírásoknak és az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelel.

A tulajdonos a gázpalack tulajdonjogát a jelének a gázpalackon való elhelyezésével jelzi. Tulajdonosi jelölés elhelyezését

 • a gázpalacknak az e rendelet hatálybalépését követő első töltését megelőzően a tulajdonos kezdeményezésére, valamint
 • tulajdonosváltás esetén a régi tulajdonos vagy jogutód kezdeményezésére kell elvégezni.

A tulajdonosi jelölés beütését a tulajdonos csak karbantartó gazdálkodó szervezettel végeztetheti el. Tulajdonosváltás esetén a régi tulajdonosi jelölés betűit áthúzással maradandóan, de továbbra is olvasható módon érvényteleníteni kell.

A gázpalack csak a tulajdonos engedélyével tölthető. Töltő gazdálkodó szervezet saját tulajdonú gázpalackot és megbízás alapján tisztázott tulajdonjogú gázpalackot tölthet.

Már alkalmazásban lévő tulajdonosi jelölések Hatóságnak történő bejelentésére a tulajdonos köteles, az újonnan alkalmazott tulajdonosi jelölések Hatóságnak történő bejelentésére a karbantartó gazdálkodó szervezet köteles.

Az 1986. június 1-je előtt gyártott, 250 bar-nál kisebb próbanyomásra és 0,75 kg/l töltettömegre engedélyezett szén-dioxid töltetű gázpalackok csak hasadótárcsás szeleppel felszerelve tarthatók forgalomban. A hasadótárcsa névleges nyitónyomásának a gázpalack próbanyomásával azonos értéknek kell lennie.

Az előző bekezdésben említett gázpalackok csak belföldi forgalomban használhatók.

Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint a palackot sérültnek kell tekinteni és továbbiakban nem használható, ha

 • legalább 1 m magasságból kemény talajra esett,
 • égésnyomok látszanak rajta,
 • éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,
 • a szállítójárművet közlekedési baleset érte vagy
 • átalakítás nyomai észlelhetők rajta.

A témában részletes szabályokat az MSZ 6292:2009 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése szabvány tartalmaz.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Egy néhány órás oktatást követően még aznap kézbe kapja bizonyítványát! A naprakész tananyag, a kiemelkedően színvonalas és hasznos oktatás mellett a tűzvédelmi szakvizsga komplett lebonyolítását Magyarországon a legkedvezményesebb áron biztosítjuk. Ne feledje, nálunk 100% a sikeres és eredményes vizsgák aránya!

Author's imageMagyar Tűzvédelemtűzvédelmi oktatásszervező