A beépített tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás

A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban: berendezés)

 • létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),
 • használatbavétele vagy
 • megszüntetése

iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

A kérelem tartalmazza:

 • a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,
 • a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,
 • a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a berendezés létesítésének okát,
 • a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát.

A kérelem elbírálásakor

 • új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti,
 • új berendezés használatbavétele esetén a 3. melléklet szerinti,
 • meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1. melléklet, használatbavételi engedélyezése esetén a 3. melléklet átalakítással, bővítéssel összefüggő részei szerinti,
 • megszüntetés esetén a 4. melléklet szerinti

tartalmi követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.

A kérelem papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be. Elektronikusan vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 dpi felbontású ábrákkal kell benyújtani.

A használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha

 • a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,
 • jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, és
 • a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.

A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része tartalmazza

 • a berendezés megnevezését,
 • a védett építmény, építményrész megnevezését, címét,
 • a berendezés létesítésének okát,
 • a létesítési engedély megadása esetén
 • a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,
 • a létesítési engedély hatályát,
 • a használatbavételi engedély megadása esetén
 • a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést,
 • tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,
 • tűzjelző berendezés és oltásvezérlő központtal létesülő tűzoltó berendezés esetén a tűzjelző központ és az oltásvezérlő központ típusát,
 • a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.

A berendezés létesítési engedélye a véglegessé válásától számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély véglegessé válását követő három éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

 • a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem teljesül, vagy annak teljesülését a kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra benyújtott kiegészítése nem támasztja alá.

A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

 • a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező, illetve az üzembe helyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,
 • az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,
 • a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,
 • a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon,
 • a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták, vagy
 • a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata, az üzembe helyező mérnök nyilatkozata vagy az üzembehelyezési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.

A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

 • a berendezés létesítését a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés előírja,
 • a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy
 • a berendezés további üzemeltetésére okot adó körülmény áll fenn.

A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha

 • a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma a naptári évben legfeljebb 10 darabbal módosul, vagy
 • megváltozik az oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja,

és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik.

Az előző bekezdésben meghatározott esetekben a tervezőnek a változtatást a megvalósulási tervben át kell vezetnie, és le kell folytatni az üzembe helyezési eljárást.

Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Egy néhány órás oktatást követően még aznap kézbe kapja bizonyítványát! A naprakész tananyag, a kiemelkedően színvonalas és hasznos oktatás mellett a tűzvédelmi szakvizsga komplett lebonyolítását Magyarországon a legkedvezményesebb áron biztosítjuk. Ne feledje, nálunk 100% a sikeres és eredményes vizsgák aránya!

Author's imageMagyar Tűzvédelemtűzvédelmi oktatásszervező