A beépített tűzjelző berendezések létesítésére vonatkozó általános szabályok

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) előírásai.

Létesítési kötelezettség

Beépített tűzjelző berendezést kell létesíteni

 • az OTSZ 14. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott esetekben vagy
 • ahol azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellegére, az építményben tartózkodók biztonságára, a tűzoltóság vonulási távolságára, valamint a létfontosságú rendszerelem védelmére tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja.

A berendezés gyártója, a gyártó meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó köteles a berendezés használatához, ellenőrzéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához szükséges információkat, teljesítménynyilatkozatokat és iratokat a megrendelő vagy képviselője részére biztosítani.

Tűz- és hibaátjelzés

Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést automatikus átjelzéssel továbbítani kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre

 • 30 méter feletti legfelső használati szintű épület,
 • fekvőbeteg ellátásra szolgáló intézmény,
 • felszín alatti vasútvonal alagútja és állomása,
 • menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye
  esetében.

Ha a beépített tűzjelző berendezés állandó felügyelete a tűzjelző központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre, távfelügyeletre történik, a távfelügyelet köteles a tűzátjelzést az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre elektronikus úton továbbítani.

Az előző két bekezdésben meghatározott esetekben a tűzátjelzést automatikus és felügyelt kapcsolaton keresztül kell megvalósítani.

Megfelelőség, képesítés és jogosultság

Az üzemeltetést – felügyeletet, kezelést, üzemeltetői ellenőrzést – ellátó személyt a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről a tűzjelző berendezés üzembe helyezésekor és a berendezésen eszközölt, az üzemeltetést érintő változtatás alkalmával ki kell oktatni, és az oktatás tényét rögzíteni kell a berendezés üzemeltetési naplójában, vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

Üzembe helyezés, használatbavétel

Üzembe helyezés során az üzembe helyező mérnöknek teljes körűen meg kell győződnie arról, hogy a telepítést kielégítő módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek jogszabálynak és a vonatkozó műszaki követelménynek, az engedélyezett vagy elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülő kezelési utasítások a telepített berendezésre alkalmazhatóak.

Az üzembe helyező mérnöknek szemrevételezéssel és üzemi próbák során vizsgálnia és ellenőriznie kell a telepített berendezés helyes működését.

A berendezés üzembe helyezésére csak az üzembe helyező mérnök jogosult, aki az üzembe helyezés tényéről, annak körülményeiről, megállapításairól üzembe helyezői jegyzőkönyvet és nyilatkozatot állít ki.

Tűzjelző berendezések esetében az üzemi próbáknak ki kell terjednie

 • a tűzjelző központ és kapcsolódó távkezelő, távkijelző egységek, nyomtatók tekintetében
  – a tűzjelző központ előírásoknak megfelelő elhelyezésére,
  – arra, hogy a tűzjelző központ kezelő szervei rendelkeznek-e a kezelést és a tűz vagy hibajelzés beazonosítását biztosító magyar nyelvű jelöléssel,
  – a tűzjelző központ – szükség esetén: távkijelző egység – minden jelzésének működésére (beépített hangjelző, beépített fényjelző, LCD kijelző) és
  – a tűzjelző központ – szükség esetén: távkijelző egység – által adott információk helytállóságára és arra, hogy az információk megfelelnek a követelményeknek,
 • üzemi és biztonsági tápforrás tekintetében
  – az üzemi és a biztonsági áramforrás megfelelőségére és
  – arra, hogy a biztonsági áramforrásra történő átkapcsolás automatikusan, késleltetés nélkül megtörténik-e, a hálózati leválasztást követően,
 • érzékelők, kézi jelzésadók tekintetében
  – minden érzékelő és a kézi jelzésadó eszköz elhelyezésének megfelelőségére,
  – minden érzékelőre és kézi jelzésadóra úgy, hogy a gyártó által javasolt eszköz, berendezés, anyag segítségével működési próba alá kell vetni,
  – valamennyi hurok, jelzési zóna esetében a hiba korlátozás gyakorlati megvalósulására,
  – az érzékelők, kézi jelzésadók azonosító jelöléseinek meglétére, helyes tartalmára és láthatóságára,
 • hangjelző és fényjelző eszközök tekintetében
  – minden hangjelző és fényjelző eszköz elhelyezésének megfelelőségére,
  – minden hangjelző és fényjelző eszköz működési próba során vizsgált működésére és
  – minden hangjelző és fényjelző azonosító jelöléseinek meglétére, helyes tartalmára és láthatóságára,
 • az automatikus tűz- és hibaátjelző berendezés tekintetében a fogadó állomással az eredményeket utólag egyeztetve
  – arra, hogy a tervezett tűz- és hibajelzések a fogadó helyre átjutnak, az üzenetek megfelelőek és egyértelműek, vagy
  – elkülönített, több területre bontott tűzjelzés esetén valamennyi tűz- és hibajelzés a fogadó helyre a tervezett módon átjut, az üzenetek megfelelőek és egyértelműek
 • vezérlések, kapcsoló eszközök tekintetében az indokolatlan, magas költségkihatással, vagy kárral járó működtetés, oltóberendezés elindítása vagy hő- és füstelvezető patronok kioldása mellőzésével
  – a tűzjelző központ, vagy a vezérlő elem vezérlőjelének leadására,
  – a vezérelt szerkezetek, berendezések rendeltetésszerű működésére és
  – késleltetett vezérlések esetén a késleltetésnek megfelelő ideig tartó tartalékenergia megfelelőségére,
 • egyéb eszközök, vezetékek tekintetében
  – arra, hogy az előzőekben nem említett eszközök elhelyezése, jelölése megfelelő-e, működésük biztosított-e,
  – arra, hogy a vezetékek nyomvonala, az alkalmazott kábeltípusok megfelelnek-e a követelményeknek és
  – arra, hogy a fal és födém áttörésen való kábel átvezetés tömítettsége megfelelő-e.

Az üzembe helyezői nyilatkozat tartalmazza

 • az üzembe helyező mérnök megállapítását arra vonatkozóan, hogy a berendezés megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt, továbbá a hatósági előírás, valamint a létesítéshez kapcsolódó egyeztetések során rögzített követelmények és az ezt tükröző elfogadott, engedélyezett tervdokumentáció szerint készült,
 • a berendezés rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának megállapítását és
 • az elfogadásra és használatbavételre vonatkozó javaslatot.

Az üzembe helyezési jegyzőkönyv tartalmazza

 • az ellenőrzés tárgyát, beleértve a létesített berendezés típusát és a létesítés helyét,
 • a berendezés működésének ellenőrzése során tapasztalt tényeket,
 • az ellenőrzésen résztvevők nevét és az adott létesítés során betöltött szerepét,
 • az ellenőrzés és a jegyzőkönyvkészítés időpontját és helyét és
 • az ellenőrzésen résztvevők aláírását.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Egy néhány órás oktatást követően még aznap kézbe kapja bizonyítványát! A naprakész tananyag, a kiemelkedően színvonalas és hasznos oktatás mellett a tűzvédelmi szakvizsga komplett lebonyolítását Magyarországon a legkedvezményesebb áron biztosítjuk. Ne feledje, nálunk 100% a sikeres és eredményes vizsgák aránya!

Author's imageMagyar Tűzvédelemtűzvédelmi oktatásszervező